Jupiter’in, eski Türkçe adı “Eren-tüz” idi. XI. yüzyıldan sonra Türkler bu yıldıza “Ongay” demeğe başlamışlardı.

Kutadgu Bilig, bu yıldız için şöyle diyordu:

“Ondan sonrada gelir, ikinci olur Onay,”Her evde kalır on ay, ayrıca da iki ay!…

Şükrullâh-ı Şirvânî Şirvan’lı olup (Dağıstanın Doğusu) (ö 1506) 15. yy Osmanlı hekimlerindendir. Müşteri Yıldızı hakkında verdiği bilgiler şu şekildedir:

Müşterî; burçlar devrini 12 yılda tamamlar ve bir burcu da tahminen bir yılda kateder. Müşteri farsça, Bercis denir. Halk arasında kadı yıldızı olarak bilinir. İklimlerden ikinci, feleklerden altıncı, renklerden yeşil ve pozitif frekans yayan bir yıldızdır. Perşembe gündüzü, pazartesi gecesine hakimdir. Güneş gibi gündüz yıldızıdır. Cevheri kalay, buhuru öd, halleri ise giyim kuşam günüdür. Markazit taşı, sürme taşı ve kükürt üzerinde etkilidir.

İbrahim Hakkı Erzurumi (ö. 1780) Marifetname adlı eserinde Müşteri yıldızı hakkında verdiği bilgiler şu şekildedir;

Müşteri’nin feleği Aydan itibaren altıncı, Güneşten itibaren sayılan üç ulvi feleğin ikincisidir. Saadet aynası olan Müşteri, feleğinde tek başına hakimdir. Tabiati adaletinden Sa’d-i ekber (Büyuk kutluluk) ismiyle adlandırılmıştır.

Müşteri yıldızının yörüngesine bakıldığında Yıldızın geriye dönüşünden önceki durağına: Makam, sonrakine: İkinci makam derler. Geri dönmüş göründügü süre dört ay, düzgün hareketi sekiz ay dokuz gündür. Bu gezegenin yörünge düzlemi (Hamil feleği) ile Güneşin yörünge düzlemi (Burçlar dairesi düzlemi) arasında bir buçuk derece (bir derece onsekiz dakika) açı vardır.

Müşteri gezegeninin tabiatı ve güzel vasifları hakkında yıldızlarla uğraşanlar ittifak üzere demişlerdir ki: Müşterinin tabiati itidal üzere sıcak ve rutubetli olup erkek ve gündüze nisbet olunarak Sa’d-i ekber (Büyük kutluluk) namı ile isimlendirilmiştir. Bu yıldızın vasıfları din gayreti, ilim, hilim, haya, cömertlik, tevazu. akıl, iffet, talakat ve fesahat bulunmuştur. Bu yıldız, rahimlere düşen döllere tali olsa, Hak’kın emriyle bunun selîm tabiatı ve övülmüş vasıfları, onlara sirayetle yaratılıp ve huy olup, talileri müşteri hüküm olunur. “Annesinin karnında kutlu olan kutludur,” hadisi gereğince; onlar o saadetle dünyaya gelip, her biri sait (kutlu) bulunur. Bu yıldız, pazartesi gecesine ve perşembe gününe hakimdir. O gecenin günbatımından sonra ve bu gündüzün gün doğumundan sonra birer zaman saatleri, bu yıldıza nispet kılınmıştır.

Müşteri saati mübarek olur. Alış-veriş ve nakil ile evlenme bu vakitte iyidir. Hatta her şeye bu saatte başlayabilirsin.

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Muhammed b. Ahmed el-İşbîlî (ö. /XII. yüzyıl) İbn Avvam meşhur adı. Kitâbü’l-Filâḥa, tarım ve hayvancılık üzerine yazdığı eserde Müşteri Yıldızı hakkında verdiği bilgiler şu şekildedir:

Hurma ağacı dikildiğinde Ay, Güneş’e veya Müşteri’ye (Jüpiter) veya Müşteri evlerine karşı konumdaysa meyvesi bol olur.

Ahmed b. Abdurrahman el-Mevsılî el-Kâdiri er-Rufaî. (ö.1737) El-Müsellem olarak bilinir. ed-Dürru’n-Nakî fi Ilmi’l-Mûsikâ adlı eserinde Müşteri Yıldızı hakkında verdiği bilgiler şu şekildedir;

Makamı Hicazî, elementi hava, burcu Balık’tır. Saati altıncı felek , günü perşembe günüdür. Şubelerine dügâh, hicazî, hazîn ve kûçek denir. Makamların dördüncüsüdür.

Hicazi Makamının ruhen etkili olduğu vakitler şunlardır:

Perşembe günü güneşin doğuşu vakti,

Cumartesi günü güneşin yükseliş vakti,

Pazartesi günü Kuşluk vakti,

Çarşamba günü, Zevalden önceki kuşluk vakti,

Cuma günü Zeval vakti,

Pazar günü Zevalden sonra,

Salı günü öğle ve ikindi arası,

Perşembe ikindiden önce saati,

Cumartesi ikindi vakti,

Pazartesi ikindiden sonraki vakit,

Çarşamba günü gün batımından önceki vakti,

Cuma gün batımından sonraki vakit…

Muhyiddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed el-Arabî et-Tâî el-Hâtimî (ö. 638/1240) Endülüslü. Babası Ali b. Muhammed İbn Rüşd’ün yakın arkadaşıdır. Sûfî müellif. Müşteri Yıldızı hakkında şunları söylemiştir:

Müşteri yıldızı beyaz kırmızıya çalan renkte görülür. 6. felek kevkebidir. Vekil melaikesi İsrafildir. Her burçta 12 ay kalır. Pozitif bir yıldızdır. Müşteri yıldızına atfedilen frekanslar şunlardır: İncelik ve yumuşaklık, merhamet, yeterli kamil akıl, ilim, hikmet, cömertlik, misafirperverlik, haya, edep, tevazu, kalp cömertliği, vücut temizliği, hakim ve yöneticilerin müdahalesi.

Müşteri yıldızı devrinin seyrine göre ömür ve kudreti takdir olundu. Nuh Nebi (A.S.) devrinde sekiz yüz yıl ömür sürdü. Onun için ömrüne ve kuvvetine göre olup, asan üzerine olurlardı. Ömür ve kudret dahi biraz takdir olmuştur.

Osman ATIF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here