Ebu’ş-Şeyh İbn Abbas (ra) dan rivayet ediyor: 
“Arş’ın kıymetini ancak onu yaratan takdir edebilir. 
Muhakkak ki gökler, arşın yaratılışında 
tıpkı SAHRADAKİ bir KUBBE gibidir.”

Hakim; Buhari ve Müslim’in Şartlarına göre sahih demiş, 
(Taberi (10/3) Hakim (2/282) Darekutni es-Sıfat (s.30) 
Ebu’ş-şeyh el-Azamet (2/552, 582) Beyhaki el-Esma ve’s-Sifat (s.354) 
Abdullah b. Ahmed es-Sunne (590, 1091) Ebu Cafer Osman b. Ebi şeybe el-ArŞ (s.114) Durru’l-Mensur (4/335) )

“O, sizin için yeryüzünü bir döşek (yatak), gökyüzünü bir bina (çadır) kıldı.” (Bakara 2/22)

Zemahşeri Keşşaf tefsirinde şöyle demiştir: Allah Teala kulların kaçınılmaz olarak ihtiyaç duydukları mesken ve yaşam yeri olan yeryüzünü yaratmış olduğunu ifade etmekte, daha sonra da bu sabit yaşam yerinin üzerini bir çadır veya kubbe gibi örten semayı yarattığını bildirmektedir. Yatak kelimesini Yezid eş-Şamii yaygı, Talha b. Musarrıf beşik şeklinde okumuşlardır. Yeryüzünde insanlar için bir yaygı, beşik yada döşek kılınmasının anlamı; onların yer üzerinde oturuyor, yatıyor tıpkı yatak, yaygı ve beşik üzerinde hareket eder gibi onun üzerinde hareket ediyor olmalarıdır. Ayette geçen bina ise ev, kubbe, çadır gibi yapıların ismi olarak kullanılan bir mastardır. “Arapların binaları” ifadesinden onların çadırları kast edilir. (Zemahşeri Keşşaf 1.cilt sahife 266)

Taberi Tefsirinde Yeryüzünü sizin için, üzerinde yatılıp oturulmaya müsait bir yer ve istikrar kılınabilecek bir karargâh yapan, gökyüzünü de âdeta kubbeye benzer bir bina yapan o’dur. Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mesud ve diğer bir kısım sahabiler, göğün bina kılınmasından maksadın, onun, yeryüzünün üzerinde bir kubbe gibi yaratılması ve yeryüzünün tavanı gibi durması olduğunu söylemişlerdir.
(Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Câmi’ul Beyân Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 1/145-147. )

İbn Abbas (r.a.)’ya göre Kabe’nin asıl temelleri, Allah teala henüz dünyayı yaratmadan önce, dünya su halindeyken yukarı doğru kubbe halinde yükselen kırmızı bir tepecikti. . Sonra Allah teala, yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattı. Kâbenin temelini teşkil eden bu kırmızı tepe olduğu gibi kaldı. (Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Câmi’ul Beyân Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 1/339-343. )

İbn Teymiye dedi ki: “Allah Teala Kitabında yeryüzünün yaygı, semanın onun üzerinde çadır gibi yuvarlak kubbe olduğunu yeryüzünün ise döşek ve sergi (düz) kılındığını haber vermiştir.”
(Beyanu Telbisi Cehmiyye (2/214) )

İbn Kesir Tefsirinde Burada bina; kubbe dikilmesidir. Nitekim Allah Rasûlü (sav) de : İslâm; beş şey üzerine bina edilmiştir, beş direk üzerine bina edilmiştir, buyurur. Bu, arapların da alıştığı üzere ancak çadırlarda olur.
(Ebu’l-Fida İsmail İbn Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Çağrı Yayınları: 10/5305-5308 )

Osman ATIF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here