Ebu’ş-Şeyh İbn Abbas (ra) dan rivayet ediyor: 
“Arş’ın kıymetini ancak onu yaratan takdir edebilir. 
Muhakkak ki gökler, arşın yaratılışında 
tıpkı SAHRADAKİ bir KUBBE gibidir.”

Sahih mevkuf. 
Hakim; Buhari ve Müslim’in Şartlarına göre sahih demiş, 
Zehebi de onu doğrulamıştır. 
Heysemi Mecmau’z-Zevaid’de (6/323) 
“Ravileri sahihin ravileridir” demiştir. 
Zehebi de el-Uluv’da ravilerinin güvenilir olduğunu söylemiş, 
Elbani; “Bu isnad sahihtir” demiştir. 
Bkz.: Muhtasaru’l-Uluvv (s.102) 37 38 
İbn Cerir (et-Taberi) ve İbnu’l-Munzir.

Kaynaklar: 
Taberi (10/3) Taberani (12/39) 
Hakim (2/282) Darekutni es-Sıfat (s.30) 
Ebu’ş-şeyh el-Azamet (2/552, 582) 
Beyhaki el-Esma ve’s-Sifat (s.354) 
Abdullah b. Ahmed es-Sunne (590, 1091) 
Darimi er-Reddu Ala Merisi (s.71, 73, 74) 
Ebu Cafer Osman b. Ebi şeybe el-ArŞ (s.114) 
Hatib Tarih (9/251) Herevi Erbain (s.125) 
İbn Huzeyme et-Tevhid (s.107-108) 
Tefsiru İbn Ebi Hatim (1/194) 
Hakim etTirmizi er-Reddu Ale’l-Muattila (s.102) 
Durru’l-Mensur (4/335)

Osman ATIF

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here