Arkadaşlar gittiğim alışveriş merkezinde, aradığım şeyin üst katta olduğu ve oradaki elemandan alabileceğim söylendi. Yukarıya çıktım ve elemandan ihtiyacım olan malzemeyi raftan vermesini istedim. Amma eleman öyle bir takvalı ki sormayın.. “maskem olmadığı için” ürünü veremeyeceğini ayrıca NAMAZ kılmaya gideceğini ve döndüğünde beni maskeli bir şekilde görürse o zaman ihtiyacım olan ürünü verebileceğini ifade etti…

Ey Müslüman gibi görünüp te, Kafir gibi yaşayan halk…! Ne olup olmadığınızı dininizi öğrenip artık öyle karar verin. Namaz niyaz ayaklarına yatarak insanlara Müslümanlık taslamayın….
Benim peygamberim, “Hastalık bulaşması yoktur, Sirayet yoktur, Uğursuzluk yoktur. Hiçbir hastalık insandan insana yada hayvandan hayvana bulaşmaz diyor.. “Peki ya sizin peygamberiniz ne diyor..?”
Ben sizin tabi olduğunuz bu yeni dinden de, (DSÖ) den ve onun maşalarından da, Reislerinizden de, Şeyh ve tarikatlarınızdan da, Bilim kurulunuzdan da, Maskeli pagan dininiz den de ve sizin gibi sapıklardan da uzağım..
Arkadaşlar bazı yazılarım belki de birilerine çok sert gibi gelebilir… ama önemli değil “İnsani ve İslami” değerleri küçümseyen hipnoz olmuş durumdaki şu halk için belki de bu gereklidir… İnsani ve islami dedim, çünkü biliyorsunuz uzun zamandır yaptığım araştırmalar neticesinde bu KorONA ve Dünyanın şekli gibi ortaya atılmış olan birçok yalanları bilimsel, dinsel ve tarihi açılardan ele alıp sizlere sunum yapmaya çalıştım.
Bu çalışmalarıma özellikle kendini DİNDAR zannedenler, fanatik partici taassup çullar ve tarikatçı kesimden aşırı tepki aldım. Oysa SOL kesimden olsun hatta ateistlerden deistlerden daha doğrusu aklını kullanıp sorgulayan kesimlerden ise daima destek aldım. Çünkü onlar benim dini inanışım ile değil, ortaya koyduğum somut deliller ile ilgiliydiler.
Her neyse, uzun yazıları okumazsınız diye yazımı kısa tutmak istiyorum….
Şimdi, hangi dinden olduğu belli olmayan bu arkadaşlar için bakalım İSLAM dini “Hastalığın bulaşıp bulaşmaması” konusunda ne diyor… Bazı delilleri aşağıya atıyorum. Dileyen okuyabilir… Allah’a emanet olun…. 24 Mart 2021
—————————————————————-
—————————————————————-
“Hastalık insandan insana ya da Hayvandan hayvana bulaşmaz….”
*Hz. Enes anlatıyor: Resulullah(s) buyurdular ki: Ne sirayet (bulaşma), ne de uğursuzluk vardır. Benim Fe’l hoşuma gider. Yanındakiler sordular: Fe’l nedir? O, “Güzel bir sözdür” buyurdu. (1)
*Abdullah b. Ömer anlatıyor: Resûlullah(s) buyurdular ki: “Hastalık bulaşması ve teşe’üm yoktur. Uğursuzluk ancak üç şeydedir: Kadın, at ve evde.” (2)
*Abdullah b. Ömer’den Hz. Peygamber’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resul-i Ekrem(s): Hastalığın bulaşması yoktur, kuşlarda uğursuzluk yoktur, baykuş ve Ükey’in (ötmesi veya evin damına konmasının) uğursuzluğu da yoktur” buyurdu. Bir Arabî ayağa kalkarak: “Ya Resûlullah! Sen (hastalığın bulaşması yoktur, buyurdun ama) uyuz olan bir devenin deve sürüsünün tümünü uyuz ettiğini gördün mü (buna ne dersin)?” dedi. Resul-i Ekrem(s): İşte, O (onların uyuz edilmeleri), kaderdir. (Yoksa) kim ilk deveyi uyuz etti? Buyurdu. (3)
* Abdullah b. Abbâs’dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah(s) şöyle buyurmuştur: Hastalığın bulaşıcılığı yoktur, uğursuzluk yoktur, baykuş (ötmesinin etkisi) yoktur ve Safer (ayının uğursuzluğu) yoktur.” (4)
Abdullah b. Mes’ûd’dan rivâyete göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Resûlullah(s) aramızda otururken kalkıp bir hutbe verdi ve şöyle dedi: “Bulaşıcılık yoktur.” Bir bedevi dedi ki: Uyuz bir deveyi ağıla alıyoruz sonunda tüm develer uyuz oluyor. Resûlullah(s) şöyle buyurdu: Peki ilk deveyi uyuz yapan kimdir? Bulaşıcılık ve uğursuzluk diye bir şey yoktur. Allah her canlıyı yaratmış onun hayatını rızkını ve başına geleceklerini de takdir etmiştir. (5)
Cabir radıyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: …“Hastalığın bulaşması ve uğursuzluk inancı yoktur.
Her insanın ameli kendi boynundadır…Kaynak Hasen. Ahmed (14691, 14765, 14878) Abd b. Humeyd (1053)
Hâlıka isyan olan işte mahluka itaat olmaz” Müslim Buhari Allah’ın haramını helal helalini haram yapmak nedir.. Tevbe 31
Maske takmak, satanizm ibadetlerinin bir sembolüdür.. insanları buna zorlamak şeytanı dost edinmek ve ona ibadet ettirmektir.. “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” buyrulmuştur. (Ebû Dâvûd)
“Ey îmân edenler! Yahudileri ve hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidâyete erdirmez.” (el-Mâide, 51)
“Sizin velîniz (dostunuz) ancak Allah’tır, peygamberidir, bir de Allâh’ın emrine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren mü’minlerdir.” (el-Mâide, 55)
“Bize doğru yolu göster. Kendilerine lûtuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.” (el-Fâtiha, 6-7)
“Kim bir kavme benzerse, onlardan olur.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)
“Kim bir kavmin yaptığı işten râzı olursa, o işi yapanlarla ortak olur.” (İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, VIII, 319)
‘Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. (Hucurat, 6)
“Uğursuzluk düşüncesinin, kendisini ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alıkoyan kimse Allah’a şirk koşmuştur.” (Câmiü’s-Sağîr, II/3646)
Fakihlerin çoğunluğuna göre, cemaatle kılınan namazda saf düzenine özen gösterilmesi ve namaza başlamadan önce imamın bu konuda uyarıda bulunması menduptur. Safların düzgün olmaması halinde namaz kılanların kalplerinin ilâhî bir ceza olarak birbirinden soğuyacağını ve aralarının açılacağını bildiren bir çok hadis vardır… İbn Hazm.. bu kurala riayet etmeyen kimselerin namazının bâtıl olacağını söylemiştir.
Allah ve rasulü cemaatle namazı, namazda safları birleştirmeyi emrettiği halde cemaatle namazı, safları birleştirmeyi yasaklayanlar ve onlara itaat edenler, namazda maske takmayı emredenler ve onlara itaat edenlerin durumu nedir..
Deliller;
(1) el-Buhari, es-Sahih, Tıb 44; el-Müslim, es-Sahih, Selam 113; Ebu Davud, Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdi Ebû Davud es-Sicistani, es-Sünen, tahk.: Muhammed Avvame, Dârü’l-Kıble li’sSekâfeti İslâmiyye, Cidde 1998/1419, Tıb 24; et-Tirmizî, es-Sünen, Siyer 47.
(2) el-Buhari, es-Sahih, Tıb 54.
(3) İbn Mace, Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî, es-Sünen, tahk.: Halil Me’mun Şiha, Dârü’l-Ma’rife, Beyrut 1996, Sünne 10; Tıb 43.
(4) İbn Mace, es-Sünen, Sünne 10.
(5) et-Tirmîzî, es-Sünen, Kader 9.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here